අකාබනික රසායනය යටතෙ d ගොනුවෙ අැති Vanadium මූලද්‍රව්‍යයෙ කැටායනවල වර්ණය සහ ඔක්සිකරණ අංකය මතක තබා ගැනීමේ පහසු ක්‍රමයක් පහත දැක්වේ.

53 42  කහ, කොළ, නිල්, දම් (මතක තබාගැනීමට)

V+2 – දම්   (තේරුම් ගැනීමෙ පහසුවට)

V+3 – කොළ

V+4 – නිල්

V+5 – කහ

ඉහත අාකාරයටම හයිඩ්‍රජන් වර්ණාවලියෙ වර්ණද මතක තබා ගත හැක.

H අැල්ෆා – රතු

H බීටා      – කොළ

H ගැමා     – නිල්

H ඩෙල්ටා – දම්

ඉහත පාඩම් දෙකෙහි වර්ණ සංසන්දනය කිරීමෙදී පහසුවෙන් මතක තබා ගත හැකි බව ඔබට වැටහෙනු අැත.

S ගොනුව (විශේෂ කරුණු)

S ගොනුව යටතෙ ක්ෂාර ලෝහ සහ ක්ෂාරීය පාංශු ලෝහ පිළිබදව කතා කර කරනු ලබයි.

මෙම මූලද්‍රව්‍ය පහන් සිළු පරීක්ෂාවට ලක් කළ විට පහත දැක්වෙන වර්ණයන් පෙන්වයි.

Li    –    රතු                                                     Be    –   අවර්ණ                  Ba  – අැපල් කොළ

Na  –    කහ                                                    Mg   –   අවර්ණ

K     –    දම්                                                     Ca    –   ගඩොල් රතු(තැඹිලි)

Cs   –   නිල්                                                Sr    –   ක්‍රිම්සන් රතු

 

S ගොනුවෙ සියළුම මූලද්‍රව්‍ය ලෝහ වන අතර Be උභයගුණී ලෝහයකි.මෙම ලෝහ ප්‍රතික්‍රියාශීලිත්වයෙන් වැඩිය.ඒ නිසා මෙම මූලද්‍රව්‍ය අාරක්ෂිතව ගබඩා කර අැත.

 • Na,K,Ca ද්‍රව පැරෆීන්(අැල්කෙන) වල ගිල්වා තබයි.
 • Be හා Mg ඉහත මූලද්‍රව්‍ය තුන මෙන් ප්‍රතික්‍රියාශීලීත්වයක් නොපෙන්වන බැවින් ලෝහය වටා අාරක්ෂක අාලේපයක් ගැල්වීම හෝ ඒහි‍ම ඔක්සයිඩ පටලය මගින් සැලකිය යුතු කාලයක් තබා ගත හැකිය.

වැදගත් කරුණු පහත දැක්වේ.

1.ජලය සමග ප්‍රතික්‍රියාව

 • 1 වන කාණ්ඩයේ මූලද්‍රව්‍ය සියල්ලම ජලය සමග ප්‍රතික්‍රියා කරයි.
 • 2 වන කාණ්ඩයේ මූලද්‍රව්‍ය අතරින් ,

Be හුමාලය සමග පමණක් ප්‍රතික්‍රියා කරන අතර Mg හුමාලය සහ උණු ජලය යන දෙවර්ගයම සමග ප්‍රතික්‍රියා කරයි. 2 වන කාණ්ඩයේ අනෙක් සියළුම මූලද්‍රව්‍ය සිසිල් ජලය සමග ප්‍රතික්‍රියා කරයි.

2.වාතය සමග ප්‍රතික්‍රියාව                                                                                                                                                                                      

 • 1 හා 2 වන කාණ්ඩයේ සියළුම මූලද්‍රව්‍ය ඔක්සිජන් සමග ප්‍රතික්‍රියා කරයි.
 • 1 වන කාණ්ඩයේ මූලද්‍රව්‍යවලින් Li ඔක්සයිඩ පමණක්ද,Na ඔක්සයිඩ හා පර්ඔක්සයිඩද,K හා ඊට පහළින් අැති මූලද්‍රව්‍ය ඔක්සයිඩ,පර්ඔක්සයිඩ හා සුපර්ඔක්සයිඩද සාදයි.
 • 2 වන කාණ්ඩයේ මූලද්‍රව්‍ය වලින් Be ඉතා ඉහළ උෂ්ණත්ව යටතේ පමණක් ප්‍රතික්‍රියා කරයි.
 • 1 වන කාණ්ඩයේ Li පමණක් නයිට්‍රජන් සමග ප්‍රතික්‍රියා කරන අතර 2 වන කාණ්ඩයේ සියළුම මුලද්‍රව්‍ය නයිට්‍රජන් සමග ප්‍රතික්‍රියා කරයි.
 • පළමු හා දෙවන කාණ්ඩයෙ සියළුම මූලද්‍රව්‍ය හයිඩ්‍රජන් සමග ප්‍රතික්‍රියා කර හයිඩ්‍රයිඩ සාදයි.( BeH2 සහසංයුජ වෙ.)

3.අම්ල සමග ප්‍රතක්‍රයාව   

 • 1 වන හා 2 වන කාණ්ඩයෙ සියළුම ලෝහ තනුක අම්ල සමග ප්‍රතික්‍රියා කර හයිඩ්‍රජන් වායුව පිට කරන අතර සාන්ද්‍ර අම්ල හමුවෙ ලේහ ලවණය ,ජල වාෂ්ප සහ H2 වෙනුවට වෙනත් වායුන් ලබා දෙයි.(සාන්ද්‍ර HNO3 හමුවෙ NO2 , සාන්ද්‍ර H2SOහමුවෙ SO2 ද ලබා දෙයි.)
 • නමුත් තනුක HCl මෙන්ම සාන්ද්‍ර HCl හමුවෙ H2 වායුව පිට කරයි.