​අවවාදයයි: මෙම වෙබ් අඩවිය තුළ ඇති සියලු ලිපි හා කලා නිර්මාණ එකතුව, නර්ඩිනෝට් 2017 හි කතුහිමිකමක් වේ. ඒවායින් කිසිදු කොටසක් ප්‍රකාශකයාගේ පූර්ව ලිඛිත අවසරයකින් තොරව ප්‍රතිජනනය, ගබඩා කිරීම හෝ නැවත ලබා ගැනීම් පද්ධතියකට හඳුන්වා දීම හෝ කවරාකාරයක ඡායා පිටපත් කිරීම හෝ පටිගත කිරීම හෝ අනෙකුත් විද්‍යුත් හා යාන්ත්‍රික ක්‍රමයකට සම්ප්‍රේෂණය කිරීම සිදුවිය නොහැක. මෙම ප්‍රකාශනය සම්බන්ධයෙන් අනවසර ක්‍රියාවක් කරන ඕනෑම පුද්ගලයකු අපරාධ නඩු සහ හානි සඳහා සිවිල් අයිතිවාසිකම් මතට යටත්වනු ඇත.

ප්‍රකාශන හිමිකම් © 2017. ​නර්ඩිනෝට්. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි.
ශ්‍රී ලංකාවේදී නිෂ්පාදනය කරන ලදී.

To Top